רשימת מועדפים (0) החשבון שלי

תנאים והתניות

תקנון ותנאי שימוש באתר 4Karcher.co.il
1.

כללי
1.1. ברוכים הבאים לאתר 4Karcher.co.il (להלן: "האתר). עם השימוש של כל אדם ו/או גוף (להלן: "המשתמש"), במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, מסכים ומתחייב המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש").
1.2. כמו כן, באתר עלולים להימצא תכנים ו/או שירותים הכפופים, בנוסף לתנאי השימוש, גם לתנאי שימוש ייעודיים (להלן: "תנאי שימוש הייעודיים"), ובכל שימוש בתכנים ו/או בשירותים כאמור, המשתמש מסכים ומתחייב לתנאי השימוש הייעודיים של אותו שירות ו/או תוכן, כפי שיעודכנו מעת לעת.

1.3. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, וכן לקרוא את תנאי השימוש הייעודיים, טרם כל שימוש בשירות ו/או תוכן הכפוף להם.

1.4. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בתנאי השימוש הייעודיים, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

2.

הרשמה ושימוש במידע

2.1. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מובהר בזאת, כי הסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן, מהווה הסכמה לכל התנאים וההוראות המפורטות במדיניות הפרטיות.

3.

בעלות וזכויות קניין רוחניות

3.1. כל זכויות הקניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר, בין היתר, בקשר עם ו/או הגלום בכל מידע, תוכן ו/או שירות באתר, לרבות ומבלי לגרוע, עיצוב האתר, טקסט, איורים, תמונות, גרפיקה, כל לוגו ו/או סימן מסחר (בין אם רשום ובין אם לאו), תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו, הנם בבעלות החברה בלבד או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר על ידי צדדים שלישיים ו/או במקרה בו הוצגו באתר על ידי החברה והם שייכים לצדדים שלישיים – קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: "האלמנטים המוגנים").


3.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏3.1 לעיל, מובהר בזאת, כי שם המתחם "4Karcher.co.il

" על הטיותיו השונות, וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), נכללים באלמנטים המוגנים והם בבעלותה הבלעדית של החברה וכי לא ניתן לבצע בהם שימושים אסורים למעט במקרים בהם נתקבל לשם כך אישור החברה, מראש ובכתב.


3.3. על המשתמש חל איסור לבצע כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק בכל אופן שהוא כל חלק מהאתר, לרבות ומבלי לגרוע, את האלמנטים המוגנים, כולם או חלקם, ללא הסכמת החברה, אם וכאשר תינתן לשם כך, מראש ובכתב.

4.

תוכן האתר ופרסומות

4.1. בתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש היעודים, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks

), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

4.2. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר, לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים ו/או תמונות של מוצרים (להלן: "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלו קיימים.4.3. כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צדדים שלישיים, הנם של אותם צדדים שלישיים והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי החברה אינה אחראית לנכונותו, שלמותו, אמינותו, אמיתותו, ישימותו ו/או תוצאותיו של תוכן צד שלישי ו/או השימוש בו.4.4. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למוצר ו/או לשירות, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי יבואן ו/או יצרן המוצר או ספק השירות (לפי העניין). תמונות המובאות באתר, לרבות בקשר עם מוצרים, הן תמיד לשם המחשה בלבד ואין בהן בכדי לחייב את החברה. כל מידע ו/או תוכן באתר כאמור לעיל יהיו כפופים תמיד למידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת רכישתו בפועל, ובכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה אלה יגברו. לחברה לא תהיה כל אחריות בקשר עם תוכן ו/או מידע כאמור המוצג באתר (לרבות כל שגיאה, טעות ו/או שיבוש בהם), בין אם הובא על ידי יבואן, יצרן ו/או ספק ובין אם הובא על ידי החברה.4.5. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו לאותו מבצע ו/או למלאי הזמין.4.6. כל שימוש במידע ו/או בתוכן באתר, לרבות במידע ו/או בתוכן המסופקים על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר למידע ו/או לתוכן באתר, לרבות למידע ו/או לתוכן המסופקים על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.4.7. אין במידע ו/או בתוכן המובא באתר, לרבות במידע ו/או בתוכן המסופקים על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, ו/או לגבי כל מוצר ו/או שירות, בכדי להוות חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה או הצעה של החברה, ועל המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.4.8. החברה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

5.

הגבלת אחריות

5.1. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available

). החברה לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

5.2. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.5.3. החברה ו/או מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.5.4. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים לחברה אין אחריות לגביו.5.5. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏5 זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

6.

סתירה ו/או אי התאמה

6.1. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר, לרבות בדפי "שאלות ותשובות", דפי מבצעים וכיו"ב, לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לבין תנאי השימוש הייעודיים, יגברו תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים, לפי העניין.

6.2. בכל סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאי השימוש הייעודיים, יגברו תנאי השימוש הייעודיים.

7.

שינוי תנאי השימוש

החברה תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות, ו/או את תנאי השימוש הייעודים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ותביעה בקשר לכך. שינוי כאמור יכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר.

8.

זמינות ו/או שינוי האתר

8.1. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ותביעה בקשר לכך.


8.2. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ותביעה בקשר לכך.

9.

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות- הפרטיות שלך חשובה לנו:

כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו

ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר ובכל הנוגע להתנהלות שלנו בנושא איסוף המידע באתר.

כדי לודא את מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטים אישיים.

המידע שנאסף הינו:

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצרים, חלקים, שירות והזמנת מידע- נדרש כמפורט:

שם הלקוח, תעודת זהות, כתובת, דוא"ל, טלפון, פרטי אשראי וכו'.

כמו כן- ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל כשמזמינים מתנה לאדם אחר, רושמים לגביו:

שם, תעודת זהות, דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.אבטחה ושימוש במידע :

המידע שנמסר לשם ביצוע הזמנה,שירות או מוצר הינו אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה ולביצוע מטלות הנגזרות ממנה, כגון: חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו'.

המידע אינו מועבר לגורם אחר, למעט חברות האשראי.

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

במידה ושלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת.

כמו כן , לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

אם הינך מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם.

בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה, אלא אם בקשת זאת מפורשות.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס האשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום.

פרטים אילו אינם מועברים לשום גורם נוסף לזולת!אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

אנו שומרים על המידע המעודכן ומוודאים שימוש נכון בנתונים.

יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שנאסף באתר.


10.

מדיניות אספקת מוצרים:

זמני האספקה להם אנו מתחייבים מצויינים בסמוך לכל מוצר ומוצר.

חישוב מועדי האספקה יהיו לפי ימי העבודה, דהיינו ראשון- חמישי, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים.

יחד עם זאת, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את זמן האספקה.

לתשומת לבך:

לעיתים נדירות נוצר עיכוב באספקת המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתנו- עיכוב בחברת המשלוחים,

כתוצאה מלחץ עבודה לפני חגים/ אספקה לישוב קטן/ מרוחק.

במקרה של עיכוב במשלוח, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה שנוצרה וכן יאפשר ביטול העיסקה וישיב את מלוא הכסף ששילם הצרכן.ביטול עיסקה והחזרת מוצרים:

4Karcher.co.il מאפשרת ללקוחותיה להחזיר כל מוצר שלא נעשה בו שימוש או נפגם, באריזה מקורית סגורה,

תוך 14 ימי עסקים מקבלתו.

מוצר אשר נשלח ללקוח והוחזר אלינו , כרוך בדמי המשלוח אל בית הלקוח.

החזרת המוצר מהלקוח אלינו הינה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח.11.

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-195812.

סמכות שיפוט וברירת דין

12.1. בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמש בקשר לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לתנאי השימוש הייעודיים.


12.2. על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או תנאי השימוש הייעודיים, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה ויגברו כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

שוחח איתנו בוואטסאפ